Welcome to Maoguo Gong's Homepages

[Links]

{Home}     {Research}     {Publication}     {Teaching}     {OMEGA}     {Link}


 [Researchers] [Journals] [Native journals]


Researchers

 

Uwe Aickelin  

Lee Altenberg

S Bandyopadhyay

Liefeng Bo

 
 Deng Cai Erik Cambria Songcan Chen Tianshi Chen 
 C A Coello Coello

D. Dasgupta

K. Deb

Haibin Duan 
 Zhun Fan Dave Feldman Xinbo Gao Xin Geng 
 Haibo He Xiaofei He Shan He QingHua Hu 
 Hisao Ishibuchi    
 

Licheng Jiao

He Jiang

Yaochu Jin

Zhou Ji 
 Xuelong Li Xiaodong Li

Xue Li

Zhouchen Lin

 

 

Jiming Liu

Qingshan Liu Jing Liu

 

 
 Huchuan Lu Wenjian Luo Giuseppe Nicosia Gang Pan 

 

Antonio Plaza Kai Qin

Yew Soon Ong

Rong Qu

 

 Shiguang Shan

Guangming Shi

P. N. Suganthan

Jian Sun 
 

K C Tan

Xiaoyang Tan

Jinhui Tang Ke Tang

 

 Dacheng Tao Jie Tian Jon Timmis  
 

Haifeng Wang

Hanzi Wang

Liang Wang

 

 
 

Long Wang

Meng Wang

Yong Wang Xindong Wu 
 Dong Xu Shuicheng Yan

Jian Yang

Qiang Yang

 
 

Xin Yao

Gary G. Yen Hujun Yin Yang Yu 
 Daoqiang Zhang Lei Zhang Jun Zhang Guofeng Zhang

 

 Mengjie Zhang Qingfu Zhang WeiShi Zheng Wenming Zheng 
 

Kun Zhou

Zhi-Hua Zhou Zexuan Zhu Eckart Zitzler 
    

[go top]

 

 

Journals

 [Researchers] [Journals] [Native journals]

 

Title 

SCI impact factor:

2019.6

2018.6

2017.6

2016.6

2015.6

2014.7

+

ACM Computing Surveys

6.131

5.550

6.748

5.243

3.373

4.043

 

ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology

2.861

2.973

3.196

2.414

1.252

9.390

+

ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data

2.538

1.489

1.895

1.000

0.930

1.147

 

Applied Soft Computing 

4.873

3.907

3.541

2.854

2.810

2.679

 

Artificial Intelligence

4.483

3.034

4.797

3.333

3.371

2.709

 

Engineering Applications of Artificial Intelligence

3.526

2.819

2.894

2.368

2.207

1.962

+

European Journal of Operational Research

3.806

3.428

3.297

2.679

2.358

1.843

+

Evolutionary Computation

3.469

2.388

3.826

3.600

2.366

3.733

 

Expert Systems with Applications

4.292

3.768

3.928

2.981

2.240

1.965

+

IEEE Computational Intelligence Magazine

5.857

6.611

6.343

3.647

2.571

2.706

 

IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters

3.534

2.892

2.761

2.228

2.095

1.809

 IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 3.392

2.777

2.913

2.145

3.026

2.827

 4.491

4.288

3.577

2.468

2.347

2.233

 

IEEE Transactions on Circuits and Systems I

3.934

2.823

2.407

2.393

2.403

2.303

 

IEEE Transactions on Circuits and Systems II

3.250

2.450

1.660

1.136

1.234

1.187

+

IEEE Transactions on Cybernetics

10.387

8.803

7.384

4.943

3.469

 
 

IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology

4.046

3.558

3.599

2.254

2.615

2.259

+

IEEE Transactions on Evolutionary Computation

8.508

8.124

10.629

5.908

3.654

5.545

+

IEEE Transactions on Fuzzy Systems

8.759

8.415

7.671

6.701

8.746

6.306

+

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

5.630

4.662

4.942

3.360

3.514

2.933

 

IEEE Transactions on Human-Machine Systems

3.332

2.563

2.493

1.800

1.982

 
+

IEEE Transactions on Image Processing

6.790

5.071

4.828

3.735

3.625

3.111

 

IEEE Transactions on Industrial Electronics

7.503

7.050

7.168

6.383

6.498

6.500

 

IEEE Transactions on Industrial Informatics

7.377

5.430

6.764

4.708

/

8.785

 

IEEE Transactions on Industry Applications

3.347

2.743

2.937

1.901

1.756

2.046

+

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering

3.857

2.775

3.438

2.476

2.067

1.815

 

IEEE Transactions on Medical Imaging

7.816

6.131

3.942

3.756

3.390

3.799

+ IEEE Transactions on Multimedia 5.452     
+

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems

11.683

7.982

6.108

4.854

4.291

4.370

+

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems

3.402

3.971

4.181

2.661

2.170

2.173

+

IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence

17.730

9.455

8.329

6.077

5.781

5.694

+

IEEE Transactions on Signal Processing

5.230

4.203

4.300

2.624

2.787

3.198

 

IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems

7.351

5.131

2.350

1.598

2.699

 
 IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 2.896

2.428

1.955

1.609

  

 

Information Sciences

5.524

4.305

4.832

3.364

4.038

3.893

+

International Journal of Computer Vision

6.071

11.542

8.222

4.270

3.810

3.533

 3.844

2.692

1.699

1.110

/

/
 

International Journal of Remote Sensing

2.493

1.782

1.724

1.640

1.652

1.359

 

Knowledge-Based Systems 

5.101

4.396

4.529

3.325

2.947

3.058

 

Memetic Computing

2.674

1.925

2.205

0.900

1.000

/

+

Neural Networks

5.785

7.197

5.287

3.216

2.708

2.076

 

Neurocomputing 

4.072

3.241

3.317

2.392

2.083

2.005

 

Pattern Recognition

5.898

3.961

4.582

3.399

3.096

2.584

 

Pattern Recognition Letters 

2.810

1.952

 1.995

1.586

1.551

1.062

+ Photogrammetry and Remote Sensing 6.942

5.994

6.387

4.188

3.132

2.902

+

Physical Review Letters

9.227

8.839

8.462

7.645

7.512

7.728

 

Physical Review E

2.353

2.284

2.366

2.252

2.288

2.326

+ Proceedings of the IEEE 10.694

9.107

9.237

5.629

5.466

6.911

+

Proceedings of the National Academy of Sciences

9.580

9.504

9.661

9.423

9.674

9.809

 

Soft Computing 

2.784

2.367

2.472

1.630

1.271

1.304

 

Swarm and Evolutionary Computation

6.330

3.818

3.893

2.963

/

/


Native journals

[Researchers] [Conferences] [Journals] [Native journals]

 

嶄忽親僥(佚連親僥)

FCS

柴麻字僥烏

罷周僥烏

CJE
 

親僥宥烏

JCST

柴麻字冩梢嚥窟婢

徭強晒僥烏

窮徨僥烏

   [go top]


Private links
 

Search:

[Google]  [Google Scholar]  [Citations]  [LP]    [Bing]    [Baidu]    [GO]                      Dictionary: [CIBA]  [Baidu]  [CNKI]  [ZZU]

 

Organization:

[NSFC] [1000Plan] [MOST] [MOE ST CUT] [SIPO]   [CAS] [CAE]   [IEEE] [ACM] [CCF] [CAAI]   [SNST] [SNEDU] [SAST]

 

Repository:

[IEEE] [ScienceDirect] [Springer] [Scopus] [ACM] [MIT] [CiteSeer] [DBLP] [ISI] [EI] [CNKI] [EMO]  [CS] [CIS] [SMCS] [SPS]

 

Publication:

[TPAMI] [IJCV] [TIP] [PR] [TGRS] [GRSL]  [TMI] [TKDE] | [TEC] [EC] [TFS] [TNN] [SMCA] [SMCB] [SMCC] [INS] [ASC]

 

Submission:

[TEC] [TNN] [ETCI] [FS] [PAMI] [TC] [SP] [GRS] [KDE] [MM] | [IS] [PRS] [NN] [ASC] [KBS] [PR] [MC]  | [IEEE] [NSFC] [MOST]

 

Xidian Univ.:

[Home] [EE] [IIP] [Graduate] [HR] [Research] [Organization] [Plan] [Education] [Exchange] [Finance] [News] [Library] [Page]

 

Email etc.:

[XDU] [NPU]  [Gm] [163] [QQ]  |  [EScience]  |  [BD] [WY] [DB]  |  [Note] [365]  |  [NPU] [XJ] [SciNet] [XDnice] [Much]  [Sina]

  

[go top]