Welcome to Maoguo Gong's Homepages

[Links]

{Home}     {Research}     {Publication}     {Teaching}     {OMEGA}     {Link}


 [Researchers] [Journals] [Native journals]


Researchers

 

Uwe Aickelin  

Lee Altenberg

S Bandyopadhyay

Liefeng Bo

 
 Deng Cai Erik Cambria Songcan Chen Tianshi Chen 
 C A Coello Coello

D. Dasgupta

K. Deb

Haibin Duan 
 Zhun Fan Dave Feldman Xinbo Gao Xin Geng 
 Haibo He Xiaofei He Shan He QingHua Hu 
 Hisao Ishibuchi    
 

Licheng Jiao

He Jiang

Yaochu Jin

Zhou Ji 
 Xuelong Li Xiaodong Li

Xue Li

Zhouchen Lin

 

 

Jiming Liu

Qingshan Liu Jing Liu

 

 
 Huchuan Lu Wenjian Luo Giuseppe Nicosia Gang Pan 

 

Antonio Plaza Kai Qin

Yew Soon Ong

Rong Qu

 

 Shiguang Shan

Guangming Shi

P. N. Suganthan

Jian Sun 
 

K C Tan

Xiaoyang Tan

Jinhui Tang Ke Tang

 

 Dacheng Tao Jie Tian Jon Timmis  
 

Haifeng Wang

Hanzi Wang

Liang Wang

 

 
 

Long Wang

Meng Wang

Yong Wang Xindong Wu 
 Dong Xu Shuicheng Yan

Jian Yang

Qiang Yang

 
 

Xin Yao

Gary G. Yen Hujun Yin Yang Yu 
 Daoqiang Zhang Lei Zhang Jun Zhang Guofeng Zhang

 

 Mengjie Zhang Qingfu Zhang WeiShi Zheng Wenming Zheng 
 

Kun Zhou

Zhi-Hua Zhou Zexuan Zhu Eckart Zitzler 
    

[go top]

 

 

Journals

 [Researchers] [Journals] [Native journals]

 

Title 

SCI impact factor:

2017.6

2016.6

2015.6

2014.7

2013.6

2012.6

+

ACM Computing Surveys

6.748

5.243

3.373

4.043

3.543

4.529

+

ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology

3.196

2.414

1.252

9.390

/

/

+

ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data

1.895

1.000

0.930

1.147

1.676

1.419

 

Applied Soft Computing 

3.541

2.854

2.810

2.679

2.140

2.612

 

Artificial Intelligence

4.797

3.333

3.371

2.709

2.194

2.252

 

Automatica

5.451

3.635

3.020

3.132

2.919

2.829

 

Bioinformatics

7.307

5.766

4.981

4.621

5.323

5.468

 

Computational Intelligence 

0.964

0.722

0.673

0.870

1.000

0.971

 

Computer Vision and Image Understanding  

2.498

2.134

1.540

1.358

1.232

1.340

 

Data & Knowledge Engineering

1.694

1.500

1.115

1.489

1.519

1.422

 

Data Mining and Knowledge Discovery

3.160

2.714

1.987

1.743

2.877

1.545

 

Engineering Application of Artificial Intelligence

2.894

2.368

2.207

1.962

1.625

1.665

 

Engineering Optimization

1.728

1.380

1.076

1.230

0.962

0.936

+

European Journal of Operational Research

3.297

2.679

2.358

1.843

2.038

1.815

+

Evolutionary Computation

3.826

3.600

2.366

3.733

2.109

1.061

 

Expert Systems with Applications

3.928

2.981

2.240

1.965

1.854

2.203

 

Fuzzy Sets and Systems 

2.718

2.098

1.986

1.880

1.749

1.759

 

Genetic Programming and Evolvable Machines

1.514

1.143

0.903

1.065

1.333

1.000

+

IEEE Computational Intelligence Magazine

6.343

3.647

2.571

2.706

4.629

3.368

 

IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters

2.761

2.228

2.095

1.809

1.823

1.560

 

IEEE Intelligent Systems

2.374

3.532

2.340

1.920

1.930

2.154

 IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 2.913

2.145

3.026

2.827

/ /
 

IEEE Signal Processing Letters

2.528

1.661

1.751

1.639

1.674

1.388

 

IEEE Transactions on Automatic Control

4.270

2.777

2.779

3.167

2.718

2.110

 3.502

2.696

2.428

2.162

1.674

1.461

 3.577

2.468

2.347

2.233

2.348

2.278

 

IEEE Transactions on Circuits and Systems I

2.407

2.393

2.403

2.303

2.240

1.970

 

IEEE Transactions on Circuits and Systems II

1.660

1.136

1.234

1.187

1.327

1.410

+

IEEE Transactions on Cybernetics

7.384

4.943

3.469

   
 

IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology

3.599

2.254

2.615

2.259

1.819

1.649

+

IEEE Transactions on Evolutionary Computation

10.629

5.908

3.654

5.545

4.810

3.341

+

IEEE Transactions on Fuzzy Systems

7.671

6.701

8.746

6.306

5.484

4.260

+

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

4.942

3.360

3.514

2.933

3.467

2.895

 

IEEE Transactions on Human-Machine Systems

2.493

1.800

1.982

   
+

IEEE Transactions on Image Processing

4.828

3.735

3.625

3.111

3.199

3.042

 

IEEE Transactions on Industrial Electronics

7.168

6.383

6.498

6.500

5.165

5.160

 

IEEE Transactions on Industrial Informatics

6.764

4.708

/

8.785

3.381

2.990

 

IEEE Transactions on Industry Applications

2.937

1.901

1.756

2.046

1.672

1.657

+

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering

3.438

2.476

2.067

1.815

1.892

1.547

 

IEEE Transactions on Medical Imaging

3.942

3.756

3.390

3.799

4.027

3.643

+

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems

6.108

4.854

4.291

4.370

3.766

2.952

+

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems

4.181

2.661

2.170

2.173

1.796

1.402

+

IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence

8.329

6.077

5.781

5.694

4.795

4.908

+

IEEE Transactions on Signal Processing

4.300

2.624

2.787

3.198

2.813

2.628

 

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Systems

2.350

1.598

2.699

   
 IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 1.955

1.609

    

 

Image and Vision Computing 

2.671

1.766

1.587

1.581

1.959

1.723

 

Information Sciences

4.832

3.364

4.038

3.893

3.643

2.833

 International Journal of Bio-Inspired Computation 1.935

1.390

3.969

1.681

1.351

/

+

International Journal of Computer Vision

8.222

4.270

3.810

3.533

3.623

3.741

 

International Journal of Fuzzy System

2.198

0.941

1.095

1.031

1.506

1.157

 1.699

1.110

/

/ / /
 

International Journal of Remote Sensing

1.724

1.640

1.652

1.359

1.138

1.117

 

Journal of Artificial Intelligence Research

2.284

1.659

1.257

0.904

1.056

1.143

 

Journal of Heuristics 

1.807

1.344

1.135

1.359

1.471

1.262

 

Journal of Machine Learning Research

5.000

2.450

2.473

2.853

3.420

2.561

 

Journal of the Operational Research Society

1.077

1.225

 

0.911

0.989

0.971

 

Knowledge and Information Systems

2.004

1.702

1.782

2.639

 

2.225

 

Knowledge-Based Systems 

4.529

3.325

2.947

3.058

4.104

2.422

 

Machine Learning

1.848

1.719

1.889

1.689

1.467

1.587

 

Machine Vision and Application

2.005

1.272

1.351

1.444

1.103

1.009

 

Memetic Computing

2.205

0.900

1.000

/

/

/

 

Natural Computing

0.778

1.310

0.757

0.539

0.683

/

 

Neural Computation

1.938

1.626

2.207

1.694

1.760

1.884

 

Neural Computing and Applications 

2.505

1.492

1.569

1.763

1.168

0.699

 

Neural Networks

5.287

3.216

2.708

2.076

1.927

2.182

 

Neurocomputing 

3.317

2.392

2.083

2.005

1.634

1.580

 

Optical Engineering

1.082

0.984

0.954

0.958

0.880

0.959

 

Optics Express

3.307

3.148

3.488

3.525

3.546

3.587

 

Optics Letters

3.416

3.040

3.292

3.179

3.385

3.399

 

Pattern Analysis and Applications  

1.352

1.104

0.646

0.742

0.814

0.739

 

Pattern Recognition

4.582

3.399

3.096

2.584

2.632

2.292

 

Pattern Recognition Letters 

 1.995

1.586

1.551

1.062

1.266

1.034

 Photogrammetry and Remote Sensing 6.387

4.188

3.132

2.902

3.313

2.885

 

Physica A

2.243

1.785

1.732

1.722

1.676

1.373

 

Physica D

1.514

1.579

1.636

1.829

1.669

1.594

+

Physical Review Letters

8.462

7.645

7.512

7.728

7.943

7.370

 

Physical Review E

2.366

2.252

2.288

2.326

2.313

2.255

+ Proceedings of the IEEE 9.237

5.629

5.466

6.911

 

 

+

Proceedings of the National Academy of Sciences

9.661

9.423

9.674

9.809

9.737

9.681

 

Scientific Reports

4.259

5.228

5.578

5.078

2.927

/

 

Signal Processing

3.110

2.063

2.209

2.238

1.851

1.503

 

Soft Computing 

2.472

1.630

1.271

1.304

1.124

1.880

 Social Networks 2.462

2.784

2.000

2.138

3.381

 
 

Swarm and Evolutionary Computation

3.893

2.963

/

/

/

/


Native journals

[Researchers] [Conferences] [Journals] [Native journals]

 

嶄忽親僥(佚連親僥)

FCS

柴麻字僥烏

罷周僥烏

CJE
 

親僥宥烏

JCST

柴麻字冩梢嚥窟婢

徭強晒僥烏

窮徨僥烏

   [go top]


Private links
 

Search:

[Google]  [Google Scholar]  [Citations]  [LP]    [Bing]    [Baidu]    [GO]                      Dictionary: [CIBA]  [Baidu]  [CNKI]  [ZZU]

 

Organization:

[NSFC] [1000Plan] [MOST] [MOE ST CUT] [SIPO]   [CAS] [CAE]   [IEEE] [ACM] [CCF] [CAAI]   [SNST] [SNEDU] [SAST]

 

Repository:

[IEEE] [ScienceDirect] [Springer] [Scopus] [ACM] [MIT] [CiteSeer] [DBLP] [ISI] [EI] [CNKI] [EMO]  [CS] [CIS] [SMCS] [SPS]

 

Publication:

[TPAMI] [IJCV] [TIP] [PR] [TGRS] [GRSL]  [TMI] [TKDE] | [TEC] [EC] [TFS] [TNN] [SMCA] [SMCB] [SMCC] [INS] [ASC]

 

Submission:

[TEC] [TNN] [TFS] [TC] [SP] [GRS] [KDE] | [IS] [PRS] [ASC] [KBS] [PR]   [PA] [APS] [EsC]      |     [IAG] [NSFC] [MOST]

 

Xidian Univ.:

[Home] [EE] [IIP] [Graduate] [RSC] [Research] [Organization] [Plan] [Education] [Exchange] [Finance] [News] [Library] [Page]

 

Email etc.:

[XDU] [NPU]  [Gm] [163] [QQ]  |  [EScience]  |  [BD] [WY] [DB]  |  [Note] [365]  |  [NPU] [XJ] [SciNet] [XDnice] [Much]  [Sina]

  

[go top]